SPREKERS


Prof.mr. T. (Ton) Hartlief, dagvoorzitter. Ton Hartlief is sinds 2016 Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en sinds 2001 hoogleraar privaatrecht aan de UM en is eerder onder meer als hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden verbonden geweest. In 1994 promoveerde hij op een proefschrift over ontbinding wegens wanprestatie. Zijn belangstelling gaat uit naar het terrein van het vermogensrecht in het algemeen en dan het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in het bijzonder. Hij is onder meer lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad.

Klik hier voor hand-out van de presentatie.

Prof.mr.dr. A. (Arvin) Kolder is advocaat bij Kolder Vorsselman Advocaten te Groningen en tevens als docent en onderzoeker verbonden aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2018 op een proefschrift over de kwalitatieve aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken en opstallen, gevaarlijke stoffen en dieren. Arvin is gespecialiseerd in het aansprakelijkheids-, schadevergoedings- en verzekeringsrecht, in het bijzonder personenschade. Hij is redactielid van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), het Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) en het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA). Arvin is (mede)auteur van diverse artikelen, annotaties en handboeken, voornamelijk op het terrein van de personenschade. Hij geeft regelmatig lezingen en cursussen over zijn vakgebied en is onder meer vaste docent bij de LSA in het kader van de permanente opleiding. Ook is hij als medeorganisator en -initiator betrokken bij het ‘Gronings Letselschadecongres’, dat door de Rijksuniversiteit Groningen jaarlijks wordt georganiseerd over actuele thema’s op het gebied van de personenschade. Arvin Kolder is per 1 januari 2020 bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot de eerste (bijzonder) hoogleraar Personenschade in Nederland. De leerstoel is ingesteld vanwege onze vereniging.

Klik hier voor hand-out van de presentatie.

Mr.dr. R. (Rianka) Rijnhout is sinds 2012 als Universitair Docent verbonden aan Conflict oplossende instituties en empirisch juridisch onderzoek & aansprakelijkheid van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is zij als onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL). In 2016 werd zij bevorderd tot Universitair hoofddocent. Haar onderzoek concentreert zich op het nationale, Europese en internationale aansprakelijkheidsrecht. De kernvraag die zij zichzelf stelt is of en hoe het aansprakelijkheidsrecht wel bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke en individuele problemen. In de media vroeg zij aandacht voor de problematiek rond de gaswinning in Groningen.
Sinds 1 maart 2016 is Rijnhout programmaleider van de Master Nederlands recht, programma Privaatrecht. Ook denkt zij mee over de toekomst van het Utrecht Law College. In haar onderwijs staan innovatieve onderwijsvormen centraal en vraagt zij aandacht voor interdisciplinariteit. Een (juridisch) probleem is niet monodisciplinair. In 2016 is Rijnhout benoemd als één van de 24 leden van de Utrecht Young Academy. Sinds 2011 is Rianka medewerker van het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade. Daarnaast is zij sinds 2013 redactielid van zowel Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP) als Letsel & Schade (L&S). Sinds 2015 is Rianka voorzitter van de Werkgroep Normering van De Letselschade Raad, die als doel heeft tot een efficiëntere afwikkeling van letselschadevorderingen te zorgen, en daarmee voor rechtszekerheid voor en rechtsgelijkheid tussen slachtoffers.

Klik hier voor hand-out van de presentatie.

Prof.mr.dr. A.J. (Abert) Verheij is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder verbintenissenrecht, aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder werkte hij na zijn studie Nederlands recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (waar hij ook cum laude promoveerde bij prof. mr. C.C. van Dam). Zijn proefschrift werd bekroond met de Premium Erasmianum. Van 2000 tot 2006 was hij universitair docent aan de Vrije Universiteit en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg. Van 2004 tot 2006 was hij bijzonder hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika en van 2006 tot 2010 advocaat bij de afdeling litigation van Stibbe in Amsterdam. Thans is hij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Klik hier voor hand-out van de presentatie.


Mr.dr. M.R. (Marnix) Hebly is als universitair docent privaatrecht verbonden aan de sectie Burgerlijk recht van de Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid (BA) aan de Universiteit Utrecht en vervolgens Aansprakelijkheid en Verzekering (MA) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2012 begon Marnix als docent bij de sectie Burgerlijk recht van de Erasmus School of Law te Rotterdam. In het collegejaar 2013-2014 werkte hij een jaar als docent privaatrecht bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht en als onderzoeker bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law. Sindsdien is hij weer verbonden aan de Erasmus School of Law, eerst in het kader van zijn promotieonderzoek (na toelating via de open ronde van de Erasmus Graduate School of Law) en thans als universitair docent. In zijn onderzoek richt hij zich op het verbintenissenrecht, in het bijzonder op het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Marnix is (mede)auteur van diverse artikelen, annotaties en rapporten over onder meer verhaal van (personen)schade via het strafrecht en aansprakelijkheid voor gezondheidsschade door asbestblootstelling. Op 27 juni 2019 promoveerde Marnix op zijn proefschrift getiteld ‘Schadevaststelling en tijd’.
Marnix is redacteur van het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid en van het tijdschrift Letsel & Schade en is daarnaast medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. Marnix is voorts projectsecretaris van het project Gedragscode Afhandeling Beroepsziekteclaims van de Letselschade Raad.

Klik hier voor hand-out van de presentatie.

Mr.dr. R. (Rolinka) Wijne is docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, lid-jurist Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam, medewerker wetenschappelijk bureau Holla advocaten, eigenaar Wijne Health Law, voorzitter Geschilleninstantie Verloskunde en rechtsgeleerde Commissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging Pasgeborenen.
Rolinka Wijne is na haar studie Nederlands Recht te Leiden korte tijd werkzaam geweest als schadecorrespondent bij een verzekeringsmaatschappij en als secretaris bij het kantongerecht Delft. Het doel was enige werkervaring op te doen om daarna een plaats te verwerven als rechterlijk ambtenaar in opleiding. Dit lukte en in 2001 begon zij aan deze opleiding, standplaats Den Haag.
Haar buitenstage bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in personenschadezaken zorgde echter voor een andere wending; de medisch-juridische kanten van het werk en de mogelijkheid om zich te specialiseren spraken haar zozeer aan dat zij besloot de rechterlijke macht te verruilen voor de advocatuur. Dit combineerde zij vanaf 2010 met het lid-juristschap bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg te ‘s-Gravenhage en Amsterdam en een onderzoek op het gebied van ‘aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade’. Vanwege de mogelijkheid om op dit onderzoek te promoveren, legde zij in november 2011 haar praktijk neer. Resterende tijd vulde zij in met het lid-juristschap, een parttime docentschap aan de Universiteit van Amsterdam (docent gezondheidsrecht) en een parttime medewerkerschap bij het wetenschappelijk bureau van Holla advocaten (sectie aansprakelijkheidsrecht, praktijkgroep gezondheidsrecht).
Op 12 september 2013 behaalde Rolinka het doctoraat. In aanvulling op voornoemde functies besteedt zij tijd aan het hoofdredacteurschap van het online tijdschrift GZR-Updates en aan diverse opdrachten op het terrein van de medische aansprakelijkheid en het gezondheidsrecht. Voorts is zij momenteel voorzitter van de Geschilleninstantie Verloskunde, voorzitter van de Raad van Toezicht van de SPSAO en rechtsgeleerd lid van de beoordelingscommissie LZA-LP.

Klik hier voor hand-out van de presentatie.

Dr. B.W.J. (Bart) Hellebrekers, is gynaecoloog. Hij studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden waar hij in 1993 zijn artsexamen behaalde. Hierna is hij gedurende twee jaar werkzaam geweest als dienstplichtig officier-arts bij de Koninklijke Marine op verschillende plaatsingen. Na een korte periode gewerkt te hebben als arts-assistent gynaecologie in het Eemland Ziekenhuis, locatie Sint Elisabeth, te Amersfoort begon hij in 1996 als assistent geneeskunde in opleiding tot klinisch onderzoeker (AGIKO) op de afdeling gynaecologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) waar hij onderzoek deed naar het gebruik van biomaterialen in de gynaecologie. Aansluitend volgde hij van 1998 tot 2003 de opleiding tot gynaecoloog in het LUMC en het toemalige Ziekenhuis Leyenburg te Den Haag (opleiders Prof Dr JB Trimbos en Dr P de Jong). In 2002 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift “intra-abdominal Adhesion Formation and the Fibrinolytic System”. Sinds 2003 is hij werkzaam als Gynaecoloog in het Ziekenhuis Leyenburg en het Rode Kruis Ziekenhuis waarna hij in 2005 toetrad tot de maatschap Gynaecologie van inmiddels het HagaZiekenhuis. Zijn aandachtsgebieden zijn de oncologie en de laparoscopische chirurgie. Buiten zijn klinische werkzaamheden houdt hij zich nog steeds bezig met basaal wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en voorkomen van adhesies en heeft hij zitting in verschillende ziekenhuiscommissies. Sinds 1 januari 2010 is hij opleider voor de opleiding tot gynaecoloog en sinds september 2015 is hij voorzitter van de Centrale Opleidings Commissie (COC). Sinds 1 januari 2017 is hij tevens lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG).

Klik hier voor hand-out van de presentatie.

Dr. M.L.F.F. (Marc) Schröder is neurochirurg. In maart 1991 behaalde Marc Schröder zijn artsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van 1991 tot 1994 verrichtte hij promotieonderzoek op de afdeling neurochirurgie van the Medical College of Virginia in de Verenigde Staten. Dr. Schröder is gepromoveerd aan het VUMC te Amsterdam op het onderwerp: Early Ischemia after Severe Head Injury in Humans. Van 1995 tot 2001 volgde hij de opleiding tot neurochirurg aan het VUMC en het AMC in Amsterdam.
Vanaf 2001 staat Marc Schröder geregistreerd als neurochirurg. Hij was van 1 oktober 2001 tot maart 2003 als Chef de Clinique op de afdeling neurochirurgie in het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. Na deze periode was hij van maart 2003 tot oktober 2010 Staflid van de vakgroep neurochirurgie in het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam. Sinds 1 november 2010 is dokter Schröder als neurochirurg en wervelkolom-specialist werkzaam bij Bergman Clinics | Bewegingszorg in Naarden.
Dr. Schröder heeft zich volledig toegelegd op de minimaal-invasieve wervelkolomchirurgie. Van de hand van dokter Schröder zijn meerdere wetenschappelijke publicaties en boekhoofdstukken verschenen.
Dr. Schröder is lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgen, van de Nederlandse Studieclub voor Neurochirurgie en van The Dutch Spine Society. Tevens was hij voorzitter van de Lustrumcommissie in het kader van het 12e lustrum van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (28 september 2013).