SPREKERS


Astrid Joosten, dagvoorzitter en presentator. Astrid Joosten is met name bekend als dé presentator van Twee voor Twaalf. Sinds 1991 is zij het gezicht van deze onverwoestbare televisiequiz. Maar als presentator heeft zij aanzienlijk meer programma’s in de boeken staan. Zo was Astrid onder meer te zien in De show van je leven, Oog in oog, Dat zoeken we op, 16 miljoen rechters en Alles draait om geld. Ook als spreker of dagvoorzitter heeft ze haar sporen verdiend en is zij zeer bedreven in het interviewen van gasten en experts. 

Prof.mr. Siewert Lindenbergh, is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een verblijf in de Verenigde Staten (1983/84) studeerde hij rechten in Leiden waar hij in 1998 promoveerde op een proefschrift getiteld Smartengeld. Sinds 2005 werkt hij als hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law. Naast zijn hoofdfunctie aan de Erasmus Universiteit is hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en in de Rechtbank ’s-Gravenhage en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem. Voorts is hij onder meer lid van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, hoofdredacteur van het tijdschrift Verkeersrecht, hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Personenschade en hoofddocent van de specialisatie-opleiding voor advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zeden-misdrijven. Onderzoeksthema’s waarover Lindenbergh publiceert liggen vooral op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht: personenschade, arbeidsongevallen en beroepsziekten, schadebegroting en doorwerking van mensenrechten in het vermogensrecht, compensatie aan slachtoffers van misdrijven. Bezieling in zijn vak ontleent hij aan het puzzelen, het onderzoeken van de normatieve componenten van een probleem en het afwegen van argumenten, het in kaart brengen van complexe problemen en het verwoorden en overbrengen van de kern daarvan. Door zijn werk loopt als rode draad de vraag naar verbetering van de wijze van compensatie van nadeel, zowel in juridisch-technische zin als vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief.

Prof.mr. Carla Klaassen is hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens bijzonder hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Curacao. Hiernaast is zij onder andere raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden, mediator, alsook arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut (waarvan zij sinds mei jl. vice-voorzitter is). Carla is vanaf dag één als docent en examinator betrokken bij de Grotius/LSA-opleiding Personenschade, waarvan zij ondertussen ook al weer vele jaren, samen met prof. Lindenbergh, hoofddocent is. Zij heeft vele publicaties op haar naam staan op het gebied van het procesrecht alsmede het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, waaronder het algemeen deel Schadevergoeding in de reeks Monografieën BW en (als co-auteur) het boek Nederlands Burgerlijk Procesrecht (“SKM”).

Mr. Femke Ruitenbeek-Bart is als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit. Zij studeerde Nederlands recht (privaatrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte daarna geruime tijd in de (cassatie)advocatuur (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn). In oktober 2016 keerde zij terug naar de Erasmus School of Law voor promotieonderzoek. Haar onderzoek richt zich op de plaats van de veroorzaker in het afwikkelingsproces van letselschadezaken, mede in het licht van de toenemende aandacht voor de sociaal-emotionele behoeften van letselschadeslachtoffers. Zij is redactiemedewerker van het Tijdschrift voor Vergoeding van Personenschade en (mede)auteur van diverse artikelen, annotaties en handboeken, voornamelijk op het terrein van het letselschaderecht

Mr. Renate Dozy, is senior raadsheer in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Renate is vanaf 1995 werkzaam in de rechterlijke macht en zij is sinds augustus 2005 als (senior-)raadsheer verbonden aan het (gefuseerde) hof Arnhem-Leeuwarden. Zij is werkzaam in de handelssector met als aandachtsgebieden verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Zij is gespecialiseerd in het medische aansprakelijkheidsrecht en in letselschadezaken (causaal verband, omvang schade). In deze hoedanigheid treedt zij met enige regelmaat op als spreker/docent ter gelegenheid van congressen en symposia en schrijft zij artikelen over dat onderwerp. Zij is voorzitter van de landelijke letsel-expertgroep, waarin rechters en raadsheren van alle gerechten vertegenwoordigd zijn. Daarnaast is zij al geruime tijd als plv. voorzitter verbonden aan het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Amsterdam en in Den Haag. Tot aan haar overstap naar de rechterlijke macht was zij 9 jaar werkzaam als universitair docent burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. 

Fr. Sjaak de Boer Ph.D. is als pastoor verbonden aan de RK Church of Our Saviour in Den Haag. Hij deed promotieonderzoek aan de Katholieke Universiteit in Leuven, Belgie en aldaar in 1994 gepromoveerd op Onderzoek over bevrijdingstheologie toegepast op vermijdbare lijdensoorzaken. Hij is o.a. voorzitter van de stichting Brasili-Ja/Auxila, lid van de Raad van Toezicht van Cordaid. Hij is ereburger van Itaguai (Rio de Janeiro) en van Escalante City (Filippijnen).

Prof.dr. Hans Knape, is arts en volgde zijn opleiding tot anesthesioloog in het Wilhelmina gasthuis en Binnengasthuis van de Universiteit van Amsterdam. Hij verrichtte daarna promotieonderzoek aan de faculteit Wis- en Natuurwetenschappen (subfaculteit Farmacie) over de interactie tussen het renine-angiotensine-aldosteron systeem en het perifere autonome zenuwstelsel tot 1986. Tevens was hij als anesthesioloog werkzaam in het Prinsengracht-ziekenhuishuis en het St. Lucasziekenhuis te Amsterdam en het Radboud-ziekenhuis te Nijmegen. Van 1992 tot 2016 was hij als hoogleraar verbonden aan het UMC Utrecht waar hij afdelingshoofd en opleider Anesthesiologie was tot 2009. Daarna was hij plaatsvervangend afdelingshoofd en sinds 2012 ook plaatsvervangend opleider. Van 2004 tot 2012 was hij voorzitter van de Centrale Opleiding Commissie van het UMC Utrecht. Als lid van het Concilium en van het Centraal College voor Medische Specialismen was hij medeverantwoordelijk voor de herziening van de opleidingseisen Anesthesiologie zoals die op dit moment bestaan. Als Europees visiteur voor de European Board of Anesthesiology en van de European Society of Anesthesiology sinds 1997 droeg hij bij aan de harmonisering van de opleidingseisen in Europa. Van genoemde Europese organisaties was hij president van tot 2002 – 2008 respectievelijk van 2008 – 2010. Hij leidde de totstandkoming van enkele nationale en Europese richtlijnen. Van 2012 – 2016 was bij voorzitter van de Calamiteitencommissie van het UMCU. Hij verricht sinds 2004 werkzaamheden als erkend medisch deskundig onderzoeker (Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage NVMSR) en hij werd in 2017 benoemd tot eerste voorzitter van een nieuwe Kamer Onafhankelijk Onderzoek inzake Medisch Handelen en Aansprakelijkheid. Hij was bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie van 2012 tot 2016. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Bergman Clinics. Sinds zijn emeritaat heeft Knape adviesfuncties op diverse terreinen.

Prof.mr. Geert-Jan Knoops, is bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en gasthoogleraar internationaal strafrecht aan de Universiteit van Shandong (Jinan, China). Hij is twee keer gepromoveerd, zowel aan de Universiteit van Leiden (strafrecht) als aan de Universiteit van Ierland (internationaal strafrecht). Daarnaast behaalde hij een LLM graad (Master of Law) aan de Universiteit van Leiden op het gebied van het internationaal publiek recht en internationaal strafrecht. Tevens is professor Knoops werkzaam als advocaat bij Knoops’ Advocaten te Amsterdam. Hij treedt op als advocaat voor verschillende internationale gerechtshoven zoals het Europese Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg en tribunalen zoals het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), het Special Tribunal for Sierra Leone (SCSL) en het Internationaal Strafhof (ICC). Professor Knoops is toegelaten tot de lijst van advocaten die optreedt voor het Internationaal Strafhof te Den Haag, alsmede het Cambodja Tribunaal in Pnom Penh. Op dit moment is professor Knoops lead counsel in de zaak van The Prosecutor v. Charles Blé Goudé bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Daarnaast is hij als raadsman betrokken bij verschillende revisiezaken in Nederland die hebben geleid tot heropening van strafprocessen. Per 1 januari 2012 maakt zijn advocatenkantoor deel uit van het wereldwijde Innocence Network. Per 1 september 2017 is samen met het Italy Innocence Project het European Innocence Network opgezet waarvan hij vice-president is.